Regulamin Rad Dzielnic

Strona główna
BUDŻET
SKŁAD RADY
KOMISJE STAŁE
DYŻURY RADNYCH
O DZIELNICY
LINKI

 

Uchwała Nr XXIII/507/04

Rady Miasta Gdyni

z 22 września 2004r.

w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek.

Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Dzielnicy Grabówek w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr III/36/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek .

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

 

 

Załącznik do uchwały
nr XXIII/507/04
Rady Miasta Gdyni
z 22 września 2004 r.

STATUT DZIELNICY GRABÓWEK

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Dzielnica Grabówek, zwana dalej dzielnicą, jest jednostką pomocniczą Miasta Gdyni.
 2. Granice dzielnicy określone są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do statutu, oraz pomocniczo w opisie słownym.
 3. Obszar dzielnicy wyznaczają następujące granice: od zaplecza zabudowy ul. Dembińskiego i ul. Sambora, dochodzi do ul. Komandorskiej, przebiega ul. Kalksztajnów, przecina ul. Morską i kierując się na północ, dochodzi do torów kolejowych w kierunku Wejherowa.

W tym miejscu granica skręca na wschód, przebiega wzdłuż torów do ul. Podjazd, od ul. Podjazd przebiega w kierunku północnym ul. Morską, na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską skręca do ul. Kołłątaja, biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic MIR-u do skraju lasu, następnie przebiega zapleczem zabudowy przy ul. Falistej i skręca na południe, gdzie przebiega skrajem lasu do ul. Elbląskiej.

Dalej duktami leśnymi na zachód, a następnie na północ, do zaplecza zabudowy przy ul. Dembińskiego.

§2

Dzielnica organizuje przedsięwzięcia i wspiera inicjatywy swoich mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji.

§3

 1. Radni dzielnicy utrzymują stały kontakt z mieszkańcami dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach.
 2. Radni dzielnicy uczestniczą w sesjach oraz biorą udział w pracach komisji powołanych przez radę.

§4

Zasady i tryb wyborów rady dzielnicy określa załącznik nr 2 do statutu.

§5

 1. Siedzibą rady jest określony przez Prezydenta Miasta Gdyni lokal położony na terenie miasta.
 2. Warunki techniczno-organizacyjne, w tym obsługę biurową, działalności rady zapewnia Urząd Miasta Gdyni.

Rozdział II

Organy Dzielnicy

§6

Organami dzielnicy są: rada dzielnicy, zwana dalej „radą”, i zarząd dzielnicy, zwany dalej „zarządem”.

§7

 1. Rada jest organem uchwałodawczym.
 2. Kadencja rady trwa od dnia wyborów do rady do końca kadencji Rady Miasta Gdyni.

§8

 1. Zarząd jest organem wykonawczym dzielnicy.
 2. Zarząd działa do dnia wyboru przez radę następnej kadencji nowego zarządu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od zakończenia kadencji rady.

§9

 1. Funkcje w radzie i zarządzie pełnione są społecznie.
 2. Funkcji radnego dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego Miasta Gdyni, z funkcją prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika miasta.

§10

 1. Rada ulega rozwiązaniu z mocy prawa jeżeli, w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą wyników wyborów do rady, nie dokona wyboru zarządu.
 2. W przypadku rozwiązania rady nie przeprowadza się przedterminowych wyborów.

§11

Do właściwości rady należy:

 1. wybór i odwołanie zarządu,
 2. realizacja organizowanych przez dzielnicę przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw, o których mowa w § 2 statutu,
 3. wybór komisji rady oraz ustalanie ich zakresu działania i składu osobowego,
 4. współpraca z innymi radami dzielnic i z organizacjami pozarządowymi,
 5. występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami dotyczącymi uchwalania i realizacji budżetu miasta w zakresie działania dzielnicy,
 6. uchwalanie planu wykorzystania środków finansowych i przekazywanie go Prezydentowi Miasta Gdyni do weryfikacji i Radzie Miasta Gdyni do zatwierdzenia,
 7. występowanie do Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań publicznych miasta na terenie dzielnicy,
 8. wydawanie opinii w sprawach dzielnicy.

§12

 1. Rada obraduje na sesjach w siedzibie rady.
 2. Przewodniczący zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć inne miejsce obrad.

§13

Regulamin rady, określający tryb pracy rady, ustala Rada Miasta Gdyni w drodze uchwały.

§14

 1. Sesje rady zwołuje przewodniczący zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku niedopełnienia wymogu zwołania sesji przez przewodniczącego zarządu, sesje zwołuje przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
 3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący Rady Miasta Gdyni w terminie 30 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.
 4. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego zarządu, prowadzi przewodniczący Rady Miasta Gdyni lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

§15

 1. Sesje odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 2. O terminie kolejnej sesji przewodniczący zarządu zawiadamia radnych na sesji.
 3. Zawiadomienie o sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz inne materiały związane z sesją są dostępne dla radnych na 7 dni przed sesją w siedzibie rady.
 4. Przewodniczący zarządu podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i planowany porządek obrad rady.
 5. Sesje rady są protokołowane.

§16

 1. Obrady rady są jawne.
 2. Zasady dostępu obywateli do dokumentów, wynikających z działalności rady i jej komisji oraz zarządu, regulują odrębne przepisy, w tym Statut Miasta Gdyni.

§17

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają:
  1. zarząd;
  2. komisje rady;
  3. grupa co najmniej 5 radnych.
 2. Rada rozstrzyga, w formie uchwał, sprawy pozostające w zakresie jej działania.

§18

 1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością statutowego składu zarządu.

§19

W skład zarządu wchodzi przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących.

§20

 1. Przewodniczącego zarządu wybiera ze swego grona rada bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez radę spośród radnych dzielnicy na wniosek przewodniczącego zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

§21

 1. Rada może odwołać przewodniczącego zarządu na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu rady, większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Na uzasadniony, pisemny wniosek przewodniczącego zarządu rada może odwołać wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

§22

Odwołanie przewodniczącego zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu.

§23

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego zarządu, rada przyjmuje rezygnację zwykłą większością głosów.
 2. Rezygnacja przewodniczącego zarządu jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji przez cały zarząd.
 3. Rada podejmuje uchwalę o przyjęciu rezygnacji przez cały zarząd na najbliższej sesji rady.
 4. Niepodjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§24

 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji całego zarządu, rada dokonuje wyboru zarządu w trybie określonym w § 20, w terminie 6 miesięcy od dnia, odpowiednio, odwołania, przyjęcia rezygnacji lub upływu terminu, o którym mowa w § 23 ust. 4.
 2. Jeżeli rada nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa z upływem tego terminu.
 3. Rozwiązanie rady potwierdza uchwałą Rada Miasta Gdyni na najbliższej sesji, przypadającej po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Po rozwiązaniu rady nie przeprowadza się wyborów przedterminowych.

§25

W przypadku odwołania wiceprzewodniczącego, rada, w trybie § 20 ust. 2, dokonuje wyboru wiceprzewodniczącego w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania.

§26

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji rady.
 2. Niepodjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji przez wiceprzewodniczącego w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 3. W przypadku przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego, rada, w terminie 3 miesięcy, wybiera w trybie § 20 ust. 2 nowego wiceprzewodniczącego.

§27

 1. Przewodniczący zarządu organizuje pracę i przewodniczy sesjom rady i posiedzeniom zarządu.
 2. W razie niemożności wykonywania swoich funkcji, przewodniczący przekazuje swoje obowiązki wiceprzewodniczącemu.
 3. W przypadku niedopełnienia wymogów określonych w ust. 2, rada i zarząd, odpowiednio, wybierają ze swego grona przewodniczącego sesji rady i posiedzeń zarządu.

§28

Do zadań zarządu należy:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady i innych materiałów na sesje;
  2. wykonywanie uchwał rady;
  3. reprezentowanie dzielnicy wobec Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni w zakresie wynikającym z niniejszego statutu, uchwał Rady Miasta Gdyni i uchwał rady;
  4. prowadzenie dokumentacji z działalności rady i zarządu.

§29

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 wiceprzewodniczących zarządu, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

Rozdział III

Komisje Rady

§30

Rada, w drodze uchwały, może powołać komisje stałe i doraźne, określając ich skład osobowy i przedmiot działania.

§31

 1. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
 2. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

§32

 1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący ze swojej inicjatywy lub na wniosek 1/3 składu komisji, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie rady, a w uzasadnionym przypadku, za wiedzą przewodniczącego zarządu, w innym wyznaczonym przez przewodniczącego komisji miejscu.
 3. Posiedzenia komisji są protokołowane.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Dzielnicy

§33

 1. W budżecie miasta wyodrębnia się środki finansowe na działalność dzielnicy, w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca, co roku, w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdyni.
 2. Wielkość środków, o których mowa w ust. 1, jest określana według liczby mieszkańców na stałe zameldowanych w dzielnicy w dniu 31 sierpnia roku poprzedzającego.

§34

 1. Rada podejmuje uchwały w sprawie wykorzystania środków, o których mowa w § 33.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 3. Planowany w uchwale rady wydatek musi być zgodny z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, w tym m.in. celowy i uzasadniony gospodarczo.

Rozdział V

Kontrola i nadzór nad działalnością Dzielnicy

§35

Nadzór nad działalnością organów dzielnicy jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, uchwałami Rady Miasta Gdyni i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni, w tym pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, a także przejrzystości i jawności.

§36

Nadzór nad działalnością dzielnicy sprawują Rada Miasta Gdyni i Prezydent Miasta Gdyni.

§37

Kontrolę nad działalnością rady i zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdyni.

§38

Organy Miasta, jak również komisje Rady Miasta Gdyni, mają prawo żądania od rady i zarządu oraz od komisji rady dokumentów, informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania dzielnicy.

§39

 1. Przewodniczący zarządu przekazuje projekty uchwał rady Przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni, poprzez komórkę organizacyjną właściwą do spraw obsługi jednostek pomocniczych Miasta, nie później niż na 7 dni przed planowaną sesją.
 2. Przewodniczący zarządu przekazuje uchwały rady Przewodniczącemu Rady Miasta Gdyni, poprzez komórkę organizacyjną właściwą do spraw obsługi jednostek pomocniczych Miasta, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§40

 1. Uchwały rady i zarządu sprzeczne z prawem, uchwałami Rady Miasta Gdyni lub zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni, są nieważne.
 2. O nieważności uchwały rady w całości lub w części orzeka, w drodze uchwały, Rada Miasta Gdyni, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. O nieważności uchwały zarządu w całości lub części orzeka, w drodze zarządzenia, Prezydent Miasta Gdyni, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia uchwały.

§41

 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 40 ust. 2, w razie ustalenia, że zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały rady, Rada Miasta Gdyni, w drodze uchwały, stwierdza, na wniosek Komisji Rewizyjnej, niezgodność tej uchwały z prawem.
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w §40 ust.3, w razie ustalenia, że zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zarządu, Prezydent Miasta Gdyni, w drodze zarządzenia, stwierdza niezgodność tej uchwały z prawem.
 3.  Uchwała rady i zarządu traci moc z dniem wejścia w życie odpowiednio uchwały lub zarządzenia stwierdzających niezgodność z prawem. Uchwale i zarządzeniu nie można nadać mocy wstecznej.

 

 

Rada Dzielnicy Grabówek
81- 265 Gdynia, ul. Grabowo 12; tel. (0 58) 621 83 37, e-mail: rada.grabowek@gdynia.pl